کپسول گاز استیلن ۱۲ پوندی نو

۰ تومان

محصول موجود نیست

مشخصات فنی کپسول گاز استیلن ۱۲ پوندی نو :

  • کپسول استیلن
  • دارای گنجایش ۱۲ پوند گاز استیلن
  • دارای سوپاپ اطمینان روی مخزن کپسول
  • حاوی گاز استیلن
  • مناسب برای جوشکاری در صنایع مختلف
نوع کپسول استیلن
کپسول ۱۲ پوندی
جنس فولادی
وزن ۴۹ کیلوگرم
رنگ زرد
قطر میلی لیتر
ارتفاع ۱۵۲۰ میلی لیتر
فشار کاری ۲۰ بار
فشار تست ۶۰ بار

کپســول اســتیلن از ورقــه ای فــولاد بــا تکنولــوژی پیشــرفته روز دنیــا طراحــی و تولیــد مــی شــود.

ایــن کپســول هــا در هنــگام ســاخت و شــکل گیــری بــدور از هــر گونــه آلودگــی و بــا ایمــن ســازی

مطمئــن، وزن ســبک و ظاهــر مناســب ایجــاد مــی شــوند. کپســول اســتیلن حــاوی گاز اســتیلن

کــه گازی بــی رنــگ و بــی بــو اســت . ایــن گاز در دمــای معمولــی بــه شــدت آتشــگیر اســت

و بــوی آن شــبیه بــه بــوی ســیر اســت. مخلــوط گاز اســتیلن و هــوا بســیار

منفجــر شــونده اســت بنابرایــن گاز اســتیلن را بــه صــورت مخلــوط اســتون و

مــواد متخلخــل ذخیــره و حمــل مــی کننــد. کپســول اســتیلن را

بایــد در مــکان خنــک و همچنیــن دارای تهویــه مناســب و بــه دور

از محیــط هــای قلیایــی و اســیدی قــرار دهنــد. همچنیــن هنــگام اســتفاده

از ایــن کپســول بایســتی از تجهیــزات تقلیــل فشــار اســتفاده شــود

و بعــد از هــر بــار اســتفاده، شــیر گاز حتمــا بایســتی بســته شــود.

نکات ایمنی در کپسول  استیلن : 

هنــگام اســتفاده از کپســول اســتیلن و بــا توجــه بــه آتــش زا بــودن آن، بایــد ســیلندرهای اســتیلن بــا فاصلــه چنــد متــری از همدیگــر نگهــداری شــوند تــا احتمــال هرگونــه جرقــه و انفجــار از بیــن بــرود.

کپســول اســتیلن جهــت نگهــداری بایــد بــه صــورت ایســتاده قــرار داده شــود و بــا زنجیــر و یــا هــر وســیله دیگــری روی دیــوار محــار شــود.

هیچگاه نباید کپسول استیلن افقی نگهداری شود زیرا در این صورت استون نشت می کند.

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کپسول گاز استیلن ۱۲ پوندی نو”

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…

۵,۳۹۸,۰۰۰ تومان

تجهیزات جوشکاری

مانومتر استیلن طرح زینسر

۱,۴۹۸,۰۰۰ تومان
۸۹,۰۰۰ تومان
۵,۴۹۸,۰۰۰ تومان